Shingo Sato @sugarshin

Software Developer and Co-Founder at instance0, inc. Software Developer at Mercari, Inc.
  • Software Engineer
  • Tokyo, Japan